Diskriminering, kränkningar och trakasserier

Se vår film om likabehandlingsarbetet på högskolan:


Högskolan ska ha en inkluderande och öppen arbets- och studiemiljö där varje individ värdesätts och ges utrymme att utvecklas. Studieklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan människor fritt från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Exempel på kränkande handlingar kan, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vara;

  • att inte bli hälsad på,
  • bli kallad öknamn,
  • att bli utfryst,
  • att exkluderas från möten som man borde få vara med på,
  • bli orättvist anklagad eller personligt uthängd eller
  • att bli kallad för elaka saker inför andra.

RÅD TILL DIG SOM UPPLEVER DIG UTSATT för diskriminering, kränkning eller trakasserier

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet. Reagera genast om du känner dig utsatt och klargör för den som har utsatt dig för ett kränkande beteende att beteendet är ovälkommet från din sida.

Dokumentera det du varit med om, gärna innehållande berörda parters namnuppgifter, en kortare beskrivning av händelseförloppet, tidpunkt för händelsen och på vilken grund anmälan görs; om det handlar om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller trakasserier pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. samt spara ev. dokumentation som styrker det du varit med om (t.ex. epost, sms)

Prata med någon du känner förtroende för.

Du kan också göra en anmälan. Det finns inga formkrav på hur en anmälan ska göras och det räcker med att du påtalar trakasserier eller sexuella trakasserier för att högskolan är skyldig att utreda händelsen.

Som student ska du i första hand vända dig till din undervisande lärare/ kursansvarig. Du kan även vända dig till studierektor, prefekt eller kontaktombud vid den institution där du studerar.

Om du känner dig utsatt kan du kan också få stöd via studenthälsan (länken öppnas i nytt fönster). Öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter jag har påtalat eller anmält?

Om högskolan får kännedom om att trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer har högskolan utredningsskyldighet enligt lag.

Prefekten på din institution ser till att det görs en utredning där du får möjlighet att berätta om vad som hänt, vilka som varit inblandade och dina upplevelser. Utredaren, som kan vara prefekten eller någon annan som prefekten har utsett, kommer även att prata med den eller dem som upplevs kränka eller trakassera, samt eventuella andra personer som bedöms ha något av vikt att tillföra till utredningen. Utredningen kan vara mer eller mindre omfattande beroende på vad som har hänt. Ibland kanske det räcker det med ett par samtal med berörda medan det i andra fall kanske behövs betydligt mer undersökning och efterforskning.

Syftet med utredningen är att reda ut händelseförloppet, men också att konstatera om det inträffade faller inom ramen för lagstiftningens definitioner av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Utredningen ska ge prefekten tillräckligt underlag för att sätta in åtgärder för att komma tillrätta med situationen så att trakasserierna/kränkningarna upphör.

Din prefekt ansvarar för att kränkningarna eller trakasserierna upphör och ska arbeta för att de inte upprepas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024