Disciplinära åtgärder och överprövning av beslut

Här hittar du information om disciplinära åtgärder som kan vidtas mot student, hur ärenden utreds och vad ett beslut innebär. Här finns också information om hur du som student kan begära överprövning av beslut inom utbildningen du inte är nöjd med. Disciplin- och överprövningsnämnden är högskolans organ för disciplin- och överprövningsärenden.

Vad är disciplinära åtgärder?

Disciplin- och överprövningsnämnden (DÖN) ska handlägga och fatta beslut i ärenden som kan innebära att disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Om en student utsätter en annan student eller en medarbetare vid högskolan för trakasserier ska disciplinära åtgärder vidtas mot denne student.

Regler för disciplinära åtgärder inom utbildning , 177.3 kB.

Läs mer om fusk och plagiat.

Hur anmäler man och Vad händer med en anmälan?

All personal vid högskolan är skyldiga att anmäla exempelvis en misstanke om att en student försökt att fuska vid examination. Anmälan görs till prefekt vid institutionen eller den som prefekten delegerat ansvaret till (oftast studierektor eller annan lärare).

Om prefekten bedömer att misstanken kvarstår ska studenten kontaktas och få information om att en utredning pågår. Studenten ska erbjudas tillfälle att ge sin version av det inträffade, oftast sker det genom ett möte med studierektor och examinator.

Om misstanken kvarstår ska institutionen anmäla ärendet till rektor som låter utreda ärendet. Studenten får möjlighet att yttra sig över anmälan och berätta sin version av det inträffade. Yttrandet görs skriftligen.

Rektor beslutar därefter om ärendet ska:

 • Lämnas utan vidare åtgärd.
 • Besluta om varning.
 • Eller lämna över ärendet till Disciplin- och överprövningsnämnden (DÖN) för avgörande.

Om ärendet lämnas över till DÖN får du som student en kallelse till mötet i DÖN. Du har rätt att vara med vid mötet när ditt ärende tas upp och berätta sin syn på det inträffade. Du har också rätt att ta med dig en stödperson till mötet.

DÖN kan besluta om att lämna ett ärende utan vidare åtgärd, besluta om varning eller besluta om avstängning från utbildningen inkl. biblioteksresurser under en period om maximalt 6 månader. Normalavstängningen för plagiat är 4 veckor. Ett beslut om avstängning kan också få konsekvenser för dina fortsatta studier och för CSN-lån. Högskolan informerar CSN om perioden som en student stängs av från utbildningen.

Ett beslut i Disciplin- och överprövningsnämnden går inte att överklaga.

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder , 532.8 kB.


Överprövning av beslut inom utbildningen

Marie Cederschiöld högskola är en enskild utbildningsanordnare kan du som student inte överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan. Däremot har högskolan en intern överprövningsmöjlighet för beslut som på statliga högskolor går att överklaga.

Vilka beslut kan överprövas?

Om du som student eller sökande är missnöjd med ett beslut kan du begära att få det överprövat. Följand beslut går att begära om överprövning:

 • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli
  antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte
  göra undantag från behörighetsvillkoren.
 • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
 • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt
  utbildningsmoment
 • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
 • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller
  avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina
  studier efter studieuppehåll

Regler för överprövning av beslut inom utbildning , 567.4 kB.

Hur begär jag att ett beslut överprövas?

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med och att det är ett beslut som kan överprövas (se ovan), kan du begära att få det överprövat av Disciplin- och överprövningsnämnden. En begäran om överprövning ska ha inkommit senast tre veckor efter att beslutet fattats. Begäran ska lämnas in skriftligen och innehålla:

 • Vilket beslut som ska överprövas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
 • Bifoga beslutet som ska överprövas och ev andra underlag

Begäran om överprövning skickar du per e-post till don@mchs.se.

Observera att ett beslut av disciplin- och överprövningsnämnden inte går att överklaga.

 

Disciplin- och överprövningsnämnden

Bolagsstyrelsen har beslutat om att inrätta en disciplin- och överprövningsnämnd fr.o.m. den 1 augusti 2019, som ersätter tidigare disciplinnämnd. Nämndens uppdrag är att handlägga ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter och utgör därtill högskolans organ för överprövning av ärenden inom utbildningen.

Disciplin- och överprövningsnämnden består av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot och minst två företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter.

 

MÖTESTIDER Vt 2024

Den 5 mars kl. 9-11


Den 25 april kl. 13-15


Den 11 juni kl. 13-15

Den 15 augusti kl. 13-15Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024