Studentinflytande

Som student har du stora möjligheter till att påverka din utbildning. Bland annat genom att gå med och vara aktiv i studentkåren, delta i pedagogiskt forum eller terminsuppföljningar, vara termins-/kursrepresentant eller studentrepresentant i högskolans beslutande och beredande organ.

Varför ska du engagera dig?

  • För att bibehålla bra högskoleutbildning och göra den bättre så behövs studenternas återkoppling och förslag till förbättringar.
  • Studentinflytande är en del av den demokratiska processen och en lagstadgad rättighet för studenterna.
  • Dessutom får du som engagerar dig som studentrepresentant ett arvode i flera av högskolans nämnder, styrelser och beredningsgrupper. Att vara studentrepresentant är också en merit när du söker jobb.

Påverka utbildningen - på olika sätt

Här presenteras olika sätt som du kan engagera dig på – välj det som passar dig bäst!

  • På institutionerna anordnas möten för pedagogiska och utbildningsnära frågor (pedagogiskt forum, terminsmöten). Här ges chans till öppen dialog mellan lärare och studentrepresentanter för att lyfta synpunkter och frågor kring utbildningarna. Oftast är det kurs-/klassrepresentanter som deltar på dessa möten.
  • På de flesta utbildningarna schemaläggs en studenttimme per termin som är lärarfri tid för studenter att ventilera, diskutera tankar och frågor som berör utbildningen och klassen. Klass-/terminsrepresentanter tar med sig frågor som tas upp på studenttimmen med prefekten på studentrådet.
  • Som student påverkar du din utbildning genom att besvara kurs- och programvärderingar och på så sätt ge återkoppling till utbildningen. Även resultat från studentenkäten som skickas ut till samtliga studenter vartannat år ger underlag för förbättringsarbete.
  • Gå med i studentkåren och engagera dig! Läs mer här på studentkårens sida: Studentkåren Öppnas i nytt fönster..

Bli studentrepresentant i styrelse, nämnder och beredningsgrupper

Är du intresserad av att vara studentrepresentant i högskolans beslutande och beredande organ? Kontakta studentkåren Öppnas i nytt fönster. som utser studentrepresentanter.

Nedan finns beskrivning av organen, vilka vakanser som finns samt kontaktuppgifter till handläggare om du vill veta mer.

Bolagsstyrelsen är högskolans styrelse och ansvarar för högskolans styrning, budget och organisation. Bolagsstyrelsen har ca 6 möten per år. I bolagsstyrelsen sitter en student- och en doktorandrepresentant. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget.

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller rektorssekreterare Annika Broström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anställningsnämnden bereder anställningsärenden av lektorer och professorer samt docentansökningar. Det finns plats för en studentrepresentant och en doktorandrepresentant. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller handläggare Erika Pettersson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Disciplin- och överprövningsnämnden (DÖN) beslutar i ärenden där studenter misstänks för vilseledande vid examination (fusk, plagiat), stör verksamhet eller utsätter någon annan student eller personal för trakasserier. DÖN beslutar även i överprövningsärenden. Läs mer om Disciplinära åtgärder och överprövning av beslut - Studentwebben (mchs.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämnden har ca 3–4 möten per termin. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget. Det finns två studentrepresentanter i nämnden.

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller handläggare Silja Marit Zetterqvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) är beslutande och beredande organ för utbildnings- och forskningsfrågor samt samverkan. Nämnden har ca 4–5 möten per termin. Det finns en studentrepresentant och en doktorandrepresentant i nämnden. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller handläggare Anna Lögdberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Just nu är studentrepresentantplatsen vakant – så hör av dig om du är intresserad!

Samordnings- och beredningsgruppen bereder frågor om kvalitet i utbildningen på alla nivåer och forskningen samt stödjer och samordnar högskolans systematiska kvalitetsarbete i utbildningen på alla nivåer och inom alla sakområden.

Beredningsgruppen har ca 3 möten per termin. Det finns plats för en studentrepresentant och en doktorandrepresentant. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller handläggare Jonna Cannelin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Just nu är studentrepresentantplatsen vakant – så hör av dig om du är intresserad!

Samordnings- och beredningsgruppen bereder frågor om internationalisering av utbildning och forskning. Samordnings- och beredningsgruppen har ca 3 möten per termin. Det finns plats för en studentrepresentant och en doktorandrepresentant. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller handläggare Jenny Wiklund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samordnings- och beredningsgruppen bereder frågor om forskarutbildningen och har ca 4–5 möten per termin. Det finns plats för en doktorandrepresentant som utses av doktorandföreningen.

Vill du veta mer? Kontakta Doktorandföreningen på doktorander@mchs.se eller handläggare Jan Sandström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I utvecklingsgruppen för pedagogiskt stöd till studenter diskuteras frågor som rör ökad tillgänglighet för studenter som studerar med en funktionsnedsättning. Det kan vara frågor om bland annat undervisning, examination och pedagogiska stöd vid funktionsnedsättning.

Gruppen har möte en gång per termin. Arvode ges inte för deltagande. Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller samordnare för riktat pedagogiskt stöd Lena Wiktorin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du är intresserad och vill veta mer.

Det finns en institutionsnämnd (IN) vid varje institution som beslutar om kursplaner och ansvarar för kvalitetsuppföljning av utbildning och forskning samt internationaliseringsfrågor på institutionsnivå. Prefekt vid institution är ordförande.

Det finns en studentrepresentant i varje nämnd. Som studentrepresentant får du arvode för uppdraget.

Vill du veta mer? Kontakta studentkåren på studentkar@mchs.se eller handläggare i respektive nämnd:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024