Styrelser, kollegier, råd, nämnder och arbetsgrupper

Nedan är beskrivet de organ på både på högskoleövergripande nivå och på institutionsnivå som studentrepresentanter närvarar i.

Bolagsstyrelsen

Bolagsstyrelsen svarar för högskolans styrning och organisation enligt vad som närmare framgår av aktiebolagslag, bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsstyrelsen har ca 6 möten per år, främst på kvällen. Det finns plats för en studentrepresentant. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Beredningsgrupp för forskarutbildning

Beredningsgrupp för forskarutbildning har i uppdrag att bereda forskarutbildningsfrågor, såsom:

 • beredning och revidering av lokala styrdokument för forskarutbildningen.
 • beredning och revidering av kursplaner för kurser på forskarnivå inklusive att utse kursexaminator efter samråd med prefekt.
 • framtagande av rutiner och processer för antagning, plan, mitt- och slutseminarier samt disputation.
 • uppföljning och utvärdering av forskarutbildningen

Beredningsgruppen för forskarutbildningen ska bestå av ämnesföreträdarna för respektive

forskarutbildningsämne, studierektor, handläggare och doktorandrepresentant. Studierektor

ska vara ordförande för beredningsgruppen. Studentrepresentanten ska vara doktorand och utses av doktorandföreningen.

Utvecklingsgruppen för pedagogiskt stöd till studenter

I Utvecklingsgruppen för pedagogiskt stöd till studenter diskuteras frågor som rör ökad tillgänglighet för studenter som studerar med en funktionsnedsättning. Det kan vara frågor om bland annat undervisning, examination och särskilda pedagogiska stöd vid funktionsnedsättning. Gruppen har möte en gång per termin. Det finns plats för en studentrepresentant och ersättning ges inte för deltagande.

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden ska handlägga och fatta beslut i ärenden som kan innebära att disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Det finns plats för tre studentrepresentanter. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Tjänsteförslagsnämnd

Bereder (I) frågor om nyanställning av lektorer och professorer, (II) frågor om ansökningar om docentkompetens och befordran av professorer samt befordran av adjunkter till lektorer. Det finns plats för en studentrepresentant. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ till rektor i frågor som rör högskoleövergripande kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Rådet samordnar och stödjer kvalitetssäkringsarbetet på samtliga nivåer och sakområden inom högskolan. Kvalitetsrådet samordnar det högskolegemensamma systematiska kvalitetsarbetet och ansvarar för beredning av ärenden inom kvalitetsområdet inför rektorsbeslut. Kvalitetsrådet samordnar även utbildningsutvärderingar för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt temautvärderingar och examenstillståndsutvärderingar som UKÄ genomför. Det finns plats för en studentrepresentant. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Internationella rådet

Internationella rådet är det organ på högskolan som ska främja internationalisering. Det finns plats för en studentrepresentant. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Internationella rådets huvudsakliga arbetsuppgifter är

- att fungera som rådgivande och beredande organ till rektor och kollegier i internationaliseringsfrågor

- att samordna internationella kontakter

- att stimulera till samverkan och erfarenhetsutbyte rörande internationaliseringsfrågor inom högskolan med andra lärosäten/aktörer.

Skyddskommitté

Högskolan har ett samverkansavtal med en samverkan-ledningsgrupp som tillika är skyddskommitté och det behandlar fackliga organisationers och medarbetares rätt till insyn och samråd inför viktiga beslut som påverkar arbetsförhållandena i stort, bland annat arbetsmiljöfrågor. Det är ett kollektivavtal där studentrepresentation inte behandlas, men eftersom studerandeskyddsombud enligt arbetsmiljölagen har rätt att vara representerade i skyddskommitté har det beslutats att studentrepresentation i samverkan-ledning (skyddskommitté). Det finns plats för en studentrepresentant och ersättning ges inte för deltagande.

Institutionsstyrelse IVV, ISV, IDKT

Institutionsstyrelsen (IS) behandlar och beslutar om kursplaner, litteraturlistor. Under IS-sammanträdet ges prefekten, studierektorerna och studentrepresentanterna möjlighet att informera om lite större och övergripande skeenden på institutionen. Exempel på detta kan vara nyanställningar, nya kurser och kåraktiviteter. Det finns plats för två studentrepresentanter. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Studentråd IVV, ISV

Studentråd utgör en kommunikationsväg mellan studenter och prefekt på varje enskild institution. Studentrådet behandlar frågor och ämnen på institutionsnivå. Detta kan till exempel vara frågor från studenter till prefekt som gäller utbildningen eller nyheter om högskolan som prefekt vill meddela studenter. Det finns plats för två stycken studentrepresentanter och ersättning ges inte för deltagande.

Ämnesgrupp vårdvetenskap IVV

Ämnesgruppen vårdvetenskap på IVV ska driva utvecklingen av huvudområdet genom att granska, säkra och kontinuerligt utveckla kvalitet och vetenskapligt förhållningssätt inom huvudområdet så att det konkretiseras i kursinnehåll, undervisningsformer, litteraturfrågor, examinationer och utvärderingar. Det finns plats för två studentrepresentanter och ersättning ges inte för deltagande.

Ämnesgrupp medicinsk vetenskap IVV

Ämnesgrupp medicinsk vetenskap har möten ungefär en gång per månad som varar i ca 1–1,5 timme. Det finns plats för två studentrepresentanter och ersättning ges inte för deltagande.

Ämnesgruppens arbetsuppgifter är:

 • Granska nya och reviderade kursplaner med kurslitteraturlistor och utbildningsplaner som ska till Institutionsstyrelsen för beslut.
 • Bedömer ny kurslitteratur för eventuellt användande i kurs/program.
 • Diskuterar examinationsformer och andra lärandeaktiviteter.
 • Diskuterar betygskriterier med kursledare.
 • Jobbar med översikter över progression i ämnet (läkemedelsräkning), över kurslitteraturen, och var olika ämnen ligger i sjuksköterskeprogrammet.
 • Diskuterar constructive alignment i olika ämnen.
 • Deltar i nationell nätverksträff i medicinsk vetenskap (en gång per år, två dagar).
 • Bjuder in externa personer som ger gratis föreläsningar/information om medicinsk vetenskap.

Ämnesgrupp vårdetik med livsåskådningsvetenskap IVV

Ämnesgruppen vårdetik med livsåskådningsvetenskap på IVV ska utveckla och tydliggöra ämnesområdet vårdetik med livsåskådningsvetenskap avseende kursinnehåll, undervisningsformer, litteraturfrågor, examinationer och utvärderingar samt att de i en kongruens med andra ämnen i utbildningsprogrammen. Det finns plats för två stycken studentrepresentanter och ersättning ges inte för deltagande.

Ämnesgrupp samhälls- och beteendevetenskap IVV

Ämnesgruppen består av 4 personer, som träffas 3 ggr per termin för att diskutera i förväg anmälda ärenden eller för att ta upp frågor spontant (utan i förväg skickat underlag) vid sittande bord. Uppdraget för ämnesgrupperna på högskolan är att 1) bevaka ämnets plats och progression i utbildningarna, 2) bevaka litteraturen inom området, 3) vid behov revidera kurs mål/examinationer/studentaktiviteter i samråd med kursledarna. Det finns plats för två stycken studentrepresentanter och ersättning ges inte för deltagande.

KTC förbättringsgrupp IVV

KTC förbättringsgrupp har plats för ett flertal studentrepresentanter. Representanterna arbetar vid tillfrågan från KTC-gruppen. Detta kan vara i form av möten eller via enkäter som besvaras digitalt hemifrån. KTC-gruppen består av lärargruppen på KTC. Studentrepresentanter i förbättringsgruppen ska ha ett genuint intresse för färdighetsträning- och examination. Ersättning ges inte för deltagande.

Samordningsgruppen IKT-pedagogik

Samordningsgruppen är en arbetsgrupp som är underordnat det pedagogiska kollegiet för att stödja det operativa arbetet inom pedagogiska kollegiet. Arbetsgruppen ansvarar för specifika frågor under en begränsad tid och kommunicerar inbördes inklusive träffas enligt egen planering när de behöver. Arbetsgruppen har plats för en studentrepresentant och ersättning ges inte för deltagande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023