Studentrepresentanter

Kårrepresentanter

Styrelsemedlemmarna är kårrepresentanter för studentkårens arbete. Kårrepresentanter utses på studentkårens årliga stämma eller på en extrastämma. Till kårrepresentanter kan samtliga studenter och anställda på högskolan vända sig till med information, synpunkter eller frågor. Kårrepresentanter engagerar sig som studentombud. Kårrepresentanternas agerande som studentombud sker efter förfrågan från studenterna själva. Ett studentombud har i uppgift att vara ett stöd och support i ärenden som studenter befinner sig i. Detta kan exempelvis vara om studenten ska delta i ett möte med högskolans personal och känner sig nervös inför detta. Då kan kårrepresentanter kliva in som studentombud och delta på mötet för att stötta studenten.

Doktorandrepresentanter

Doktorandrepresentanter är studenter på forskarnivå. Doktorandrepresentanter har ingen skyldighet att rapportera information till studentkåren, utan är knutna till doktorandföreningen. Doktorandföreningen är föreningen för doktorander vid Marie Cederschiöld högskola. Föreningen bedriver utbildningsbevakning och företräder doktorandernas intressen gällande forskarutbildning och arbetsmiljö. Föreningen är öppen både för doktorander som är antagna vid högskolans forskarutbildning och doktorander som är antagna vid andra lärosäten, men som har hela eller delar av sin anställning knuten till Marie Cederschiöld högskola. Efter doktorsexamen, alternativt licentiatexamen upphör medlemskapet i föreningen. Föreningens ordförande representerar doktoranderna i Akademiskt kollegium samt i AK:s underorgan Beredningsgruppen för forskarutbildning, som bereder ärenden gällande forskarutbildningen vid högskolan. Doktorandföreningen är sammankallande och föreningen håller möten en till två gånger per termin. Namnet ”doktorandrepresentant” har i tidigare publicerade dokument ingått under namnet ”studentrepresentant”. För att ge klarhet i vilken utbildningsnivå samtliga studenter studerar på, och vilken nivå av studentrepresentanter som särskilda råd och nämnder efterfrågar, så har det valts att studenter på forskarnivå benämns ”doktorandrepresentant” och studenter på grundnivå och avancerad nivå till ”studentrepresentant”. Doktorandrepresentanter utses av doktorandföreningen.

Studentrepresentant

Studentrepresentanter sitter med i olika råd, grupper och nämnder. Studentrepresentanter utses av studentkårens styrelse. Kårstyrelsen annonserar ut lediga platser som studenter kan ansöka om. Studentrepresentanterna ska sträva efter att ha alla studenters intresse och välbefinnande som grund i sitt framförande av synpunkter. Den enskilda representanten ska inte representera sin egna åsikt utan att ha övervägt allas studenters välbefinnande först. Studentrepresentanter med ett aktivt deltagande i arbetsgrupper, beredningsgrupper och utskott under respektive organ får ersättning. Ersättning meddelas av studentkåren vid förfrågan.

Notis 1. Studentrepresentanter behöver ej vara studentkårsmedlemmar.

Notis 2. Studentrepresentanter ska ha en aktiv kommunikation med studentkåren genom mail eller muntlig dialog.

Notis 3. Studentrepresentanten vidarebefordrar information som kan vara nödvändig ur studentkårens perspektiv.

Notis 4. Studentkåren hjälper studentrepresentanten att besvara frågor och bemöta information som representanten behöver stöd i.

Kursrepresentanter

Kursrepresentanter ansvarar för att samla in kursens synpunkter på varje studenttimme som schemaläggs varje delkurs. Kursrepresentanterna för vidare insamlad information till studentkåren via mail (studentkar@mchs.se). Kursrepresentanters syfte är att agera ombud för klasskamraternas synpunkter. Detta för att underlätta studentinflytande och göra studenternas röster hörda. Kursrepresentanter ska inte driva enskilda studentfrågor och har inte ansvar att föra vidare synpunkter till enskilda lärare eller anställda på högskolan. Kursrepresentanter behöver inte vara medlemmar i studentkåren. Kursrepresentanter utses under terminens första studenttimme av sin klass. På IVV är varje klass uppdelat i grupper vilket resulterar i att varje grupp utser två Kursrepresentanter. På ISV utses det minst två Kursrepresentanter i varje klass, oberoende av gruppindelningar. Personer som utses till Kursrepresentanter sitter på sin post minst en termin (vår- eller hösttermin). Efter att Kursrepresentanter blivit invalda på terminens första studenttimme så ska de maila till studentkåren med sitt namn, programmet dom läser, vilken termin dom går, vilken klass/grupp dom tillhör och en mailadress som studentkåren ska kunna nå dom på.

Informationen som förs vidare till kårstyrelsen besvaras skyndsamt. Kårstyrelsen beslutar vilken information som behöver tas vidare till aktuella organ på högskolan. Kårstyrelsen bjuder in Kursrepresentanter till pedagogiskt seminarium/pedagogiskt forum beroende på informationen som lämnats in från studenttimmen. Inbjudan baseras på informationens värde för arbetet inom pedagogiskt seminarium/pedagogiskt forum.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024